Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 569 от 06.08.2021 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Марго", обл. Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 569 от 06.08.2021 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Марго", разположена в землищата на с. Царевец и с. Горна Бешовица, общ. Мездра, обл. Враца.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), § 88 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 23 от Протокол № 39 от заседанието на Министерския съвет на 22 юли 2021 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Дионисомарбле-България" ЕООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 121670026, със седалище и адрес на управление – гр. София 1301, ул. "Отец Паисий" № 17, ет. 4, ап. 8, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Марго", разположена в землищата на с. Царевец и с. Горна Бешовица, общ. Мездра, обл. Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 2.3 (две цяло и три) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

СПИСЪК

на координатите на граничните точки, описващи площ "Марго"

(Координатна система 1970 г.)

Х [m]

Y [m]

1

4696000

8546000

2

4696000

8546655

3

4695740

8547500

4

4694500

8547500

5

4694500

8547200

6

4694320

8547000

7

4694320

8546000

отпечатай тази страница