Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 566 от 29.07.2021 г. за проучване на строителни материали в площ "Инджова върба – 3", област Пловдив

РАЗРЕШЕНИЕ № 566 от 29.07.2021 г.                           

за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Инджова върба – 3", разположена в землището на с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т. 30 от Протокол № 38 от заседанието на Министерския съвет на 14 юли 2021 г.,

 РАЗРЕШАВАМ:

         На "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ" АД, гр. Пловдив – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 825255714, със седалище и адрес на управление – област Пловдив, гр. Пловдив – 4004, р-н Южен, ул. "Братя Бъкстон" № 134, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Инджова върба – 3", разположена в землището на с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е дванадесет месеца.
  2. Размерът на площта е 0,55 (нула цяло, петдесет и пет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Инджова върба – 3" 

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4685109

318848

2

4685333

319241

3

4685024

319340

4

4684234

319334

5

4684221

318729

6

4684795

318717

7

4684790

318845

отпечатай тази страница