Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 564 от 18.06.2021 г. за проучване на строителни материали в площ "Полето",област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 564 от 18.06.2021 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Полето", разположена в землищата на село Огняново и село Балдево, община Гърмен, област Благоевград.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 26 от Протокол № 21 от заседанието на Министерския съвет на 14 април 2021 г. 

РАЗРЕШАВАМ:

На "Кубик – М3" ООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 204716067, със седалище и адрес на управление – област Благоевград, община Гърмен, село Марчево 2949, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Полето", разположена в землищата на село Огняново и село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.183 (нула цяло сто осемдесет и три) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Полето"

                      Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4612183,5

230108,6

2

4612216,6

230237,7

3

4612087,3

230249,9

4

4612046,1

230278,4

5

4611951,9

230367,3

6

4611734,9

230388,8

7

4611638,8

230352,1

8

4611356,6

230443,1

9

4611104,6

230459,7

10

4611016,9

230414,4

11

4610858,9

230343,2

12

4610683,6

230354,4

13

4610687,4

230300,2

14

4610974,4

230303,6

15

4611205,3

230377,5

16

4611463,9

230380,9

17

4611321,3

230266,0

18

4611532,7

230265,0

19

4611836,0

230172,7

20

4612065,3

230109,3

отпечатай тази страница