Разрешение № 558 от 07.04.2021 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Лозинка", обл. Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 558 от 07.04.2021 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Лозинка", разположена в землището на с. Лозенградци, общ. Кирково, обл. Кърджали.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 19 от Протокол № 17 от заседанието на Министерския съвет на 24 март 2021 г. 

РАЗРЕШАВАМ:

На ЕТ "Лина-07-Владимир Иванов", с. Кирково, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 108015507, със седалище и адрес на управление – област Кърджали, община Кирково, село Кирково, ул. "Димитър Благоев" No 23 да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Лозинка", разположена в землището на с. Лозенградци, общ. Кирково, обл. Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0,09 (нула цяло и девет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Лозинка"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4573518

365589

2

4573597

366035

3

4573400

366112

4

4573321

365724

5

4573425

365659

отпечатай тази страница