Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 557 от 11.03.2021 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Бързей", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 557 от 11.03.2021

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Бързей", разположена в землищата на с. Стамболово и с. Жълти бряг, общ. Стамболово, обл. Хасково.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), § 63 от ПЗР на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 25 от Протокол № 12 от заседанието на Министерския съвет на 17 февруари 2021 година

РАЗРЕШАВАМ:

На "Каолин" ЕАД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 827182866, със седалище и адрес на управление – гр. Сеново 7038, обл. Русе, общ. Ветово, ул. "Дъбрава" № 8, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Бързей", разположена в землищата на с. Стамболово и с. Жълти бряг, общ. Стамболово, обл. Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 3.46 (три цяло четиридесет и шест) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Бързей"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4565144

9435835

2

4565144

9437168

3

4562886

9437168

4

4562886

9435835

5

4564000

9435435

Координатна система БГС 2005, зона 35

No

X [m]

Y [m]

1

4629747

388070

2

4629738

389403

3

4627480

389387

4

4627490

388054

5

4628606

387662

отпечатай тази страница