Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 555 от 12.10.2020 г. за проучване на строителни материали в площ "Чуките-2", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 555 от 12.10.2020 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Чуките-2", разположена в землището на село Гарваново, община Хасково, област Хасково

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства(ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.),    § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 20 от Протокол № 38 от заседанието на Министерския съвет на 17 юни 2020 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Артескос" АД, гр. Пловдив, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 126093393, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив 4003, област Пловдив, р-н Северен, ул. "Рогошко шосе" № 36 да извърши за своя сметка проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Чуките-2", разположена в землището на село Гарваново, община Хасково, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.247 кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Чуките-2"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4646458,4

369888,5

2

4646401,2

370498,0

3

4646234,7

370572,8

4

4646178,6

370583,4

5

4646135,5

370600,1

6

4646081,3

370481,7

7

4646042,7

370283,5

8

4646084,7

369856,9

отпечатай тази страница