Разрешение № 554 от 08.10.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Брановица", област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 554 от 08.10.2020 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Брановица", разположена в землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г.) и протоколно решение по т. 10 от Протокол № 49 от заседанието на Министерския съвет на 19 август 2020 г. 

РАЗРЕШАВАМ:

На "Атила Строй Инвест" ЕООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 202247909, със седалище и адрес на управление: град Гоце Делчев – 2900, ул. "Вардар" № 7, ет. 1, община Гоце Делчев, област Благоевград, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Брановица", разположена в землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.5 (нула цяло и пет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Брановица"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4481000,0

8543700,0

2

4480658,0

8544283,5

3

4480000,0

8544300,0

4

4480000,0

8543500,0

изключена площ

5

4480200,5

8544055,0

6

4480525,3

8544018,3

7

4480444,4

8543769,8

8

4480222,8

8543695,8

9

4480108,2

8543745,8

 Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4609343

238786

2

4608977

239355

3

4608319

239344

4

4608352

238545

изключена площ

5

4608529

239108

6

4608855

239084

7

4608785

238833

8

4608566

238750

9

4608450

238795

отпечатай тази страница