Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 552 от 01.09.2020 г. за проучване на строителни материали вплощ "Стоянчова чешма-2", област Пловдив

РАЗРЕШЕНИЕ № 552 от 1 септември 2020 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Стоянчова чешма-2", разположена в землището на село Крумово, община "Родопи", област Пловдив.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 14 от Протокол № 47 от заседанието на Министерския съвет на 5 август 2020 г. 

РАЗРЕШАВАМ:

На "Еурострой" ООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 160057882, със седалище и адрес на управление – обл. Пловдив, общ. Садово, с. Катуница 4120, ул. "Васил Коларов" № 21, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Стоянчова чешма-2", разположена в землището на село Крумово, община "Родопи", област Пловдив, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.128 (нула цяло сто двадесет и осем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Стоянчова чешма-2"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4659755,2

323309,9

2

4659674,7

323347,9

3

4659366,5

323256,7

4

4659086,0

323274,3

5

4659316,4

322935,2

6

4659324,0

322943,8

7

4659366,8

323058,3

8

4659409,5

323051,3

9

4659494,2

323117,9

10

4659520,6

323112,7

11

4659593,0

323098,5

12

4659622,2

323141,3

13

4659626,3

323143,0

14

4659723,3

323131,0

15

4659743,6

323128,4

отпечатай тази страница