Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 551 от 01.09.2020 г. за проучване на строителни материали в площ "Дюлевото“, обл. Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 551 от 01 септември 2020 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Дюлевото“, разположена в  землището на с. Загорско, общ. Момчилград, обл. Кърджали.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 15 от Протокол № 41 от заседанието на Министерския съвет на 08.07.2020 г. 

РАЗРЕШАВАМ:

На "Сити Строй-МГ" ООД, гр. Момчилград, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 204174363, със седалище и адрес на управление – област Кърджали, община Момчилград, град Момчилград, ул. "Родопи" No 7 да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Дюлевото“, разположена в  землището на с. Загорско, общ. Момчилград, обл. Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0,12 (нула цяло и дванадесет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Дюлевото"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4528768

9413003

2

4528710

9413051

3

4528607

9412784

4

4528224

9412495

5

4528209

9412220

6

4528537

9412568

7

4528658

9412544

 

отпечатай тази страница