Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 548 от 06.04.2020 г. за проучване на минни отпадъци в площ "Окисни табани юг", област Пазарджик

РАЗРЕШЕНИЕ № 548 от 06.04.2020 г.

за проучване на минни отпадъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства в площ "Окисни табани юг", разположена в землището на село Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 18 от Протокол № 8  от заседанието на Министерския съвет на 27.02.2020 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Панагюрска Медна Компания" АД, ЕИК 204695109, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – област София, община Столична, гр. София 1408, район "Триадица", бул. "Витоша", № 115-117, да извърши за своя сметка проучване на минни отпадъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства в площ "Окисни табани юг", разположена в землището на село Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.15 (нула цяло и петнадесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Окисни табани юг"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4565482

8581715

2

4565502

8581828

3

4565583

8581934

4

4565713

8581992

5

4565578

8582308

отпечатай тази страница