Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 465 от 28.02.2017 г. за проучване на минни отпадъци в площ "Северозападно насипище", област Пазарджик

РАЗРЕШЕНИЕ № 465 от 28.02.2017 г.

за проучване на минни отпадъци, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства в площ "Северозападно насипище", разположена на територията на община Златица, област Софийска и община Панагюрище, област Пазарджик

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 18  от Протокол № 4  от заседанието на Министерския съвет на 18 януари 2017 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ИНТЕРПРОМ" ЕООД, гр. София, с ЕИК 121115366, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1309, р-н Възраждане, бул. "Александър Стамболийски" № 130-132, сграда "А", ет.1, офис 1, да извърши за своя сметка проучване на минни отпадъци, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства, в площ "Северозападно насипище", разположена на територията на община Златица, област Софийска и община Панагюрище, област Пазарджик, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.90 (нула цяло и деветдесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Северозападно насипище"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4595345.03

8568677.56

2

4595189.36

8568279.43

3

4595063.08

8568201.92

4

4595002.66

8567999.61

5

4594866.89

8567930.61

6

4594771.08

8568263.08

7

4594435.18

8568279.04

8

4594273.83

8568249.24

9

4594151.00

8568803.09

10

4594267.94

8569180.42

11

4594526.24

8569079.17

12

4595084.11

8569038.84

13

4595121.08

8568893.56

отпечатай тази страница