Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Р Е Ш Е Н И Е № 709/08.10.2018 г. ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на твърди горива – кафяви въглища от участък "Миньор" на находище "Бобовдолски въглищен басейн", област Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е 709

от   8 октомври   2018 година

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на твърди горива – кафяви въглища - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък "Миньор" на находище Бобовдолски въглищен басейн, община Бобов дол, област Кюстендил

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закона за подземните богатства, Решение № 102 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 16 от 2004 г.) и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Разрешава на “Фундаментал” ЕООД - гр. Бобов дол, да прехвърли на “Траш Енерджи” ЕООД - гр. Сливен, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на твърди горива – кафяви въглища - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък “Миньор” на находище “Бобовдолски въглищен басейн”, община Бобов дол, област Кюстендил.

2. С допълнителното споразумение да се изменят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, както и с предоставянето на финансово обезпечение за изпълнение на задължението за окончателно напускане на концесионна площ.

3. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването им за това решение.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница