Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

На 12.02.2021 г. в Държавен вестник (бр. 12, 12.2.2021 г.) е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в Държавен вестник.

Заявления за издаване на заповед за предоставяне на помощ по реда на Наредбата за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г. и приложенията към тях се  подават в Министерството на енергетиката по куриер или като препоръчана пратка чрез „Български пощи“ ЕАД в срок от 15 работни дни от влизане в сила на Наредбата.

Условията за кандидатстване за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г. са регламентирани в Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата. Дружествата , които са били бенефициенти по  Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. , следва да подадат само заявление и декларации по чл. 5, ал. 3, т. 3 и т. 4 от Наредбата.

Текстът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници може да намерите тук.

отпечатай тази страница