Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Национален план за действие по енергийна ефективност (2014-2020 г.) 2017 г.

Във връзка с изискванията на чл. 24, ал. 2 от Директива 2012/27/ЕС, относно енергийната ефективност, Р България разработи и представи в ЕК Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. Планът е изготвен в съответствие с Решение за изпълнение на ЕК от 22 май 2013 г. за определяне на образец за националните планове за действие в  областта на енергийната ефективност в съответствие с Директива 2012/27/ЕС и съдържа всички изискуеми показатели в съответствие с приложение XIV, част 2 от нея.

Национален план за действие по енергийна ефективност 2014–2020 г.

отпечатай тази страница