Годишен отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност (2014 - 2020) 2019 г.

Годишният отчет за изпълнението през 2019 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. е разработен във връзка с изискванията на чл. 24 (1) от Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Отчетът проследява само изпълнението на дейностите и мерките от Плана за действие през 2019 г., които оказват пряко въздействие върху изпълнението на националната цел. Отчетът е съобразен напълно с изискванията на приложение XIV от Директива 2012/27/ЕС.

 

Годишен отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност (2014 - 2020) 2019 г.

отпечатай тази страница