Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България през 2019 г.

Настоящият документ е подготвен въз основа на Констативен гориво-енергиен баланс за 2018 г., който се изготвя от Министерство на енергетиката на базата на отчетна информация, предоставена от енергийните предприятия в страната, в съответствие с разпоредби на Закона за енергетиката и нормативната рамка по неговото прилагане.

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката (2019 г.)

отпечатай тази страница