Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България през 2016 г.

Настоящият документ е подготвен въз основа на Констативен гориво-енергиен баланс за 2015 г., който се изготвя от Министерство на енергетиката на базата на отчетна информация, предоставена от енергийните предприятия в страната, в съответствие с разпоредби на Закона за енергетиката и нормативната рамка по неговото прилагане.

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката (2016 г.)

Доклад в изпълнение на чл. 4 от Директива 2009/72/ЕО от 13 юли 2009 г. относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО и чл. 7 от Директива 2005/89 от 18 януари 2006 г. относно мерки за гарантиране сигурността на доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции

Доклад в изпълнение на чл. 5 от Директива 2009/73/ЕО от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и отмяна на Директива 2003/55/ЕО

отпечатай тази страница