Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България през 2015 г.

Настоящият документ е подготвен въз основа на Констативен гориво-енергиен баланс за 2014 г., който се изготвя от Министерство на енергетиката на базата на отчетна информация, предоставена от енергийните предприятия в страната, в съответствие с разпоредби на Закона за енергетиката и нормативната рамка по неговото прилагане.

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката (2015 г.)

отпечатай тази страница