РЕШЕНИЕ № 759 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МПИ – ОЛОВНО–ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ УЧАСТЪК “МЪРЗЯН – СЕВЕР“ НА НАХОДИЩЕ “МЪРЗЯН“, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е 759

 

от       13   декември       2019 година

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – оловно–цинкови руди, от участък "Мързян – север" на находище "Мързян", община Златоград, област Смолян

 

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 494 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 52 от
2004 г.), Решение № 605 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 57 от 2005 г.) и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Разрешава на "Минстрой Холдинг" АД - София, да прехвърли на "Родопи Еко Проджектс" ЕООД - Златоград, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, от участък "Мързян – север" на находище "Мързян", община Златоград, област Смолян, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

 

 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница