Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ №1041/05.12.2016 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение и допълнение на договор за предоставяне на концесия за подземни богатства – златосъдържащи руди, чрез добив от находище "Чала", област Хасково,"Горубсо Кърджали"

РЕШЕНИЕ 1041

от 5 декември 2016 г.

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение и допълнение на договор за предоставяне на концесия за подземни богатства – златосъдържащи руди, чрез добив от находище "Чала", област Хасково, сключен на 16 ноември 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността, и "Горубсо Кърджали" АД - Кърджали, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 5 юли 2005 г., Допълнително споразумение № 2 от 6 февруари 2007 г. и Допълнително споразумение № 3 от 17 юни 2015 г.

На основание чл. 5, ал. 3 и чл. 70, ал. 3, т. 5 от Закона за концесиите (редакция към ДВ, бр. 73 от 2011 г.) във връзка с § 23а, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 36, ал. 2 и чл. 37,  ал. 3 от Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправеното от концесионера предложение за изменение и допълнение на договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – златосъдържащи руди, чрез добив от находище "Чала", област Хасково, сключен на 16 ноември 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността, и "Горубсо Кърджали" АД - Кърджали, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 5 юли 2005 г., Допълнително споразумение № 2 от 6 февруари 2007 г. и Допълнително споразумение № 3 от 17 юни 2015 година, чрез продължаване на определения с Решение № 643 на Министерския съвет от 1 октомври 1999 г. (ДВ, бр. 86 от 1999 г.) срок с 15 години считано от 28 юни 2016 г. и промяна на предоставената концесионна площ.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – златосъдържащи руди, чрез добив от находище "Чала", област Хасково, сключен на 16 ноември
1999 г. между Министерския съвет, представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността, и "Горубсо Кърджали" АД - Кърджали, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 5 юли 2005 г., Допълнително споразумение № 2 от 6 февруари 2007 г. и Допълнително споразумение № 3 от 17 юни 2015 г.

3. Определя концесионна площ с размер 5447,5 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 24 в Координатна система "1970 г." съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

3.1. Площта на находище "Чала" с размер 2373,6 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 42 по външния контур на запасите и ресурсите в Координатна система "1970 г." съгласно схема и координатен регистър - неразделна част от допълнителното споразумение към концесионния договор.

3.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

4. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени следните условия и задължения за концесионера:

4.1. За разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор, съобразен с мерките и условията, предвидени в Решение № ХА-32 ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково. Решението е приложение - неразделна част от проекта.

4.2. За разработване на актуализиран цялостен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

4.3. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в национални паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, включително чрез предвиждане в инвестиционната програма на концесионера на средства и мерки за това.

4.4. За опазване на компонентите на околната среда, включително населени места, водни обекти, хидротехнически съоръжения и елементи на техническата инфраструктура.

4.5. При извършването на дейностите по концесията в границите на защитените територии, попадащи в концесионната площ – защитена местност "Айда", природна забележителност "Находище на момина сълза и божур в местността Дренака" и природна забележителност "Огледната скала (Айкас)", да се спазва режимът на дейностите, установен със Заповед № РД-549/07.05.2003 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр. 54 от 2003 г.), Заповед № 415/12.06.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 56 от 1979 г.) и Заповед № РД-551/07.05.2003 г. на Министерството на околната среда и водите.

4.6. При добивните и други съпътстващи дейности да не се допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет от 2003 г. (ДВ. бр. 25 от 2003 г.).

4.7. Дейностите по предоставената концесия да са съобразени със забраните и ограниченията и да не нарушават режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

4.8. За спазване на всички правила за радиационна защита, в случай че добивните и другите съпътстващи дейности по предоставената концесия за добив на подземни богатства засягат или граничат с бивши обекти за добив и преработка на уранова суровина с нисък радиационен риск – участък "Сърница", намиращ се в землището на с. Сърница, община Минерални бани, област Хасково, и участък "Чешмата", намиращ се в землището на община Хасково, област Хасково.

4.9. За уведомяване на компетентните държавни органи за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително горите и земите в национални паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

4.10. За стриктно спазване на условията, предвидени в Решение
№ ХА-32 ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от директора на РИОСВ – Хасково:

4.10.1. в допълнителната площ, необходима за осъществяване на дейностите по концесията извън добива, да не се извършват добивни дейности;

4.10.2. извозването на суровината да се осъществява без увеличаване на интензивността на движение и по използваните до момента маршрути;

4.10.3. извозването на суровината да се съобрази с условията и режимите съгласно Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от
2006 г.).

4.11. За стриктно спазване на разпоредбите на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.

4.12. За спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията и на Закона за горите при проектиране и осъществяване на необходимия транспортен достъп.

5. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в допълнителното споразумение към концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи данък върху добавената стойност (ДДС), както следва:

5.1. Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от стойността на добитите подземни богатства в съответствие с чл. 1 на приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

5.2. Минималният процентен размер на концесионното плащане е 0,8 на сто от стойността на добитите златосъдържащи руди при рентабилност на нетните приходи от продажби до 10 на сто, включително при отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на добитите златно-сребърни руди при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 на сто до 50 на сто размерът се увеличава с 0,08 на всеки процент увеличение на рентабилността.

5.3. Стойността на добитите подземни богатства се определя като произведение от съдържащия се в добитите подземни богатства метал злато и средноаритметичната му цена съгласно обявените цени на Лондонската метална борса за съответния период.

5.4. Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от 0,8 на сто от добитите златосъдържащи руди, изчислена при условията на т. 5.2 и 5.3, и 0,8 на сто от стойността на недобитите количества руда до 19 200 тона, със средно съдържание на златото в рудата – 7,85 г/тон, изчислена при условията на т. 5.1, но не по-малко от левовата равностойност на 30 570  щ. д. без ДДС, определена на базата на минимален добив от 19 200 тона руда.

5.5. При доказана възможност за извличане и продажба на други метали (освен злато) размерът, условията и редът за внасяне на концесионно плащане се определят с Допълнително споразумение, сключено между концесионера и концедента в съответствие с действащата към момента на сключване на споразумението методика за тяхното определяне.

5.6. Размерът на концесионното плащане се променя с Допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

5.7. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Минерални бани част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.

6. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи Допълнително споразумение с "Горубсо Кърджали" АД - Кърджали, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Приложение към т. 3

Координатен регистър

на граничните точки на концесионната площ на находище "Чала" Координатна система "1970 г."

 

Точка

Координати

X (север), м

Y (изток), м

1

4576030.00

9405180.00

2

4576030.00

9406440.00

3

4576400.00

9406440.00

4

4576400.00

9406765.00

5

4577225.00

9406765.00

6

4577225.00

9409060.00

7

4576285.00

9409060.00

8

4576285.00

9408660.00

9

4575626.00

9408660.00

10

4575626.00

9408461.00

11

4575334.00

9408461.00

12

4575334.00

9408197.00

13

4575213.00

9408197.00

14

4575213.00

9407446.00

15

4575172.00

9407446.00

16

4575172.00

9407340.00

17

4575266.00

9407340.00

18

4575266.00

9407007.00

19

4575200.00

9407007.00

20

4575200.00

9406522.56

21

4575367.50

9406522.56

22

4575367.50

9406207.31

23

4575200.00

9406207.31

24

4575200.00

9405180.00

отпечатай тази страница