Разрешение № 578 от 28.09.2021 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ема", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 578 от 28 септември 2021 г. 

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Ема", разположена в землищата с. Царевец и с. Кален, община Мездра, област Враца

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50 ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), §88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020г.) и протоколно решение по т. 22 от Протокол № 48 от заседанието на Министерския съвет на 16 септември 2021 година,

РАЗРЕШАВАМ: 

"Ю ЕНД СИ КЪНСТРЪКШЪН" АД, гр. София, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 205213538, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, р-н Студентски, бул. "Симеоновско шосе" № 9, вх. Б, ет. 6, ап. 86, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Ема", разположена в землищата с. Царевец и с. Кален, община Мездра, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 1.1 кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Ема" 

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4787482

237435

2

4787427

238634

3

4785918

238566

4

4785939

238096

5

4786195

237977

6

4786589

238125

7

4786601

237866

8

4787231

237894

9

4787258

237285

отпечатай тази страница