Разрешение № 506 от 13.06.2019 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Бориева-изток", област Смолян

РАЗРЕШЕНИЕ № 506 от 13.06.2019 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Бориева-изток", разположена на територията на община Мадан, област Смолян.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 13  от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 8 май 2019 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ГОРУБСО-МАДАН" АД, гр. Мадан, ЕИК 120057853, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – гр. Мадан 4900, община Мадан, област Смолян, улица "Явор" №1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Бориева-изток", разположена на територията на община Мадан, област Смолян, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 2.59 (две цяло и петдесет и девет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Бориева-изток"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4467999.9

8635025.9

2

4467999.0

8635315.0

3

4467914.0

8635399.7

4

4467809.0

8635455.0

5

4467773.1

8635472.4

6

4467640.9

8635563.0

7

4467348.0

8635706.0

8

4467289.5

8635812.6

9

4467226.2

8635902.4

10

4466934.0

8636217.0

11

4466766.1

8636351.9

12

4466681.0

8636269.0

13

4466225.0

8636452.0

14

4466213.0

8636306.1

15

4466600.0

8635850.0

16

4466130.0

8635325.0

17

4465882.9

8635416.0

18

4465809.3

8635283.3

19

4466281.0

8635070.0

20

4466384.3

8635008.4

21

4466348.7

8634949.6

22

4466503.6

8634856.5

23

4466501.5

8634784.4

24

4466400.0

8634780.0

25

4466402.0

8634055.0

26

4466814.2

8634059.7

27

4466832.8

8634525.5

28

4466970.0

8634454.5

29

4467098.7

8634386.7

30

4467163.4

8634360.2

31

4467342.9

8634296.2

32

4467470.7

8634242.6

отпечатай тази страница