Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Здравков дол", област Кюстендил

Дата на обявяване: 21.02.2023

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ "Здравков дол", разположена на територията на общини Кюстендил и Трекляно, област Кюстендил и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, кадастрални: 

Х [m]

Y [m]

1

4708305.93

258252.27

2

4708248.32

259034.12

3

4706177.23

259452.48

4

4706144.58

261320.37

5

4705669.81

262199.12

6

4704969.59

262242.55

7

4703643.43

263090.10

8

4703662.73

262426.38

9

4702383.52

263287.38

10

4701394.42

263244.85

11

4701418.33

262544.64

12

4700838.14

262524.83

13

4700926.61

260863.18

14

4701909.40

260907.43

15

4704881.43

257885.83

16

4706320.31

257938.37

17

4707243.37

257405.68