Четвърти национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници

Четвъртият национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници е изготвен и представен в Европейската комисия в изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници. С него се отчита изпълнението на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници за периода 2016-2017 г.

отпечатай тази страница