Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Продажба на активи собственост на "Мина Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград

Дата на обявяване: 21.08.2023

Никола Костов Начев - Ликвидатор на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, Заповед № РД-14/665 от 02.12.2002 г. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, във връзка с чл. 15 "е" от ПРУПДТДДУК, с Решение от 28.06.2023г., както и на основание чл. 29 ал. 2 и Приложение № 1 към същия член от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия,  обявява търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на Дружеството, както следва:

  1. На основание чл. 29 ал. 2 и Приложение № 1 към същия член от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, да бъде открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на Дружеството, а именно:

А/ 18 (осемнадесет) броя Обособени обекти, представляващи поземлени имоти, находящи се в землищата на с. Радиево, с. Гита, гр. Меричлери и гр. Димитровград.

Б/ Отпадъчен продукт (пляка), добит от производствената дейност на рудниците, собственост на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л.) гр. Димитровград.

Подробно описание на имотите по б. „А“ е публикувано на посочените по-долу адреси.

Подробно описание на отпадъчния продукт по б. „Б“ е публикувано на посочените по-долу адреси.

  1. Начална цена и стъпка на наддаване са публикувани на посочените по-долу адреси.
  1. Продажбата на имуществото на Мина "Маришки басейн" ЕООД в ликвидация гр. Димитровград ще се извърши чрез ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ, съгласно чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и Приложение № 1 към същия член. За провеждането на търга ликвидаторът на Дружеството ще назначи комисия в състав от председател и двама членове, както и двама резервни членове. Комисията ще извърши работата си по отваряне на писмените заявления за участие в търга в ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.
  1. Плащането на цената от участника в търга с най-високо ценово предложение следва да бъде извършено в български лева, изцяло по банков път на следната банкова сметка на Мина "Маришки Басейн" ЕООД - в ликвидация, гр. Димитровград, както следва: "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД - IBAN: BG77FINV91501717221556, в срок - съгласно приетото по търга ценово предложение на кандидата, но не по-късно от 60 дни след подписване на предварителен договор.
  1. Търгът да се проведе на 12.09.2023г. от 1000 часа, в град Димитровград, п.к.6400, улица "Бригадирска" № 1.
  1. Размерът на депозита за участие за всеки обособен обект е посочен в Приложение № 1, към настоящото решение. Депозита се внася в български лева и трябва да постъпи по банковата сметка на Дружеството до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.

При участие в обявената тръжна процедура за продажба на недвижими имоти и отпадъчен продукт (пляка), описани по б. "А" и""Б" от предмета на търга, цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. (петдесет) лева, платима по банкова сметка на Мина "Маришки Басейн” ЕООД - в ликвидация, както следва: "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД - IBAN: BG77FINV91501717221556. Тръжната документация се получава от участниците на електронен и хартиен носител на място в седалището на дружеството в гр. Димитровград, ул. Бригадирска № 1.

  1. Оглед на активите се извършва всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
  1. Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга - 16.00 часа на деня, предхождащ деня на провеждане търга на адрес: гр. Димитровград, ул. "Бригадирска" № 1.
  1. Няма специални изисквания и условия към участниците, които могат да подават заявления за участие в търга.
  1. Повторен търг при същите условия ще се проведе на 12.10.2023г. от 1000 часа на същия адрес.

 

Информация за активите, предмет на търга и подробни условия за участието в търга е поставена на видно място в управлението на Дружеството и публикувана на електронната страница на МЕ: www.mе.government.bg, страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол: https://www.appk.government.bg/ и страницата на „Мина Маришки Басейн” ЕООД - в ликвидация: https://marbas.eu/.

За допълнителна информация: тел. 0889 441 442