Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Продажба на активи собственост на „Българска нефтена компания“ ЕООД /л/

Дата на обявяване: 28.10.2022

Ликвидаторът на „Българска нефтена компания” ЕООД (л), гр. София,  на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, Протокол № Е-РД-21-33/23.10.2018г. на министъра на енергетиката и Протокол № 2 от 22.07.2022 г. за приемане на Докалд за актуализация на експертна пазарна оценка с Решение № РД-09-05 от 17.08.2022 г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, подробно описани в тръжната документация а именно:

1. Обособен обект, представляващ “Тяло „А” със застроена площ 298,37 кв.м., разгъната застроена площ 820.55 кв.м. в едно с правото на строеж, което тяло е част от строеж, предназначен за Младежко общежитие", находящ се в строителните граници на с. Смоляновци, Община Монтана, собственост на дружеството.
Начална тръжна цена 5 150.00 лева.

2. Обособен обект, представляващ „Тяло „Б” със застроена площ 370,43 кв. м., разгъната застроена площ 1415.08 кв. м. в едно с правото на строеж, което тяло е част от строеж предназначен за Младежко общежитие", находящ се в строителните граници на с.Смоляновци, Община Монтана, собственост на дружеството.
Начална тръжна цена 8 850.00 лева.

3. Обособен обект, представляващ „Тяло „В” със застроена площ 337,79 кв. м., разгъната застроена площ 991,85 кв.м. в едно с правото на строеж, което тяло е част от строеж предназначен за Младежко общежитие", находящ се в строителните граници на с. Смоляновци, Община Монтана, собственост на дружеството.
Начална тръжна цена 6 200.00 лева.

4. Обособен обект, представляващ „Стара административна сграда, с площ 105,30 кв. м. в едно с правото на строеж”, находящ се в строителните граници на с. Смоляновци, Община Монтана.
Начална тръжна цена 2 000.00 лева.

5. Обособен обект, представляващ „Парокотелно със застроена  площ 280кв. м. в едно с правото на строеж”, находящ се в строителните граници на с. Смоляновци, Община Монтана.
Начална тръжна цена 900.00 лева.

6. Обособен обект, представляващ  „Пречиствателна станция за битови и фекални води – незавършено строителство, състояща се от обслужваща сграда със ЗП 81.46 кв. м., блок съоръжение с изградени два бетонови басейни, три преходни шахти, четири разпределителни шахти и утайкоуплътнител, в едно с правото на строеж”, находящ се в строителните граници на с.Церово, Община Своге, Софийска област, собственост на Дружеството.
Начална тръжна цена 105 150.00 лева.

7. Обособен обект, представляващ „Масивна сграда на 4 етажа и мазе с РЗП 2292 кв. м., построена през 1987г. в едно с правото на строеж”, находящ се в строителните граници на с. Церово, Община Своге, Софийска област, собственост на Дружеството.
Начална тръжна цена 360 000.00 лева.
 
8. Обособен обект, представляващ „Недвижим имот УПИ с идентификатор 61813.762.59 в кв.147 по ПУП на гр.Разлог - ж.к. Саровица с площ 6 506.00 кв. м.”, собственост на Дружеството. Начална тръжна цена 65 000.00 лева.

Търгът за активите ще се проведе 22.11.2022 г. от 14.00 часа в офиса на Дружеството на адрес: гр. София, ул.”Триадица” № 8, ет. 5 стая 508 в сградата на Министерството на енергетиката, в открито заседание.
При неявяване на кандидати на 22.11.2022 г. от 14.00 часа повторен търг ще се проведе на  16.12.2022 г. от 14.00 часа на същия адрес и при същите условия.
Размерът на депозита за участие за всеки обособен обект e посочен в тръжната документация. Депозитът е  в български лева и трябва да постъпи по банковата сметка на Дружеството до 12.00 часа в деня на провеждане на търга.
Тръжна документация за отделен обособен обект може да се закупи  всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа, след публикуване на обявата, до деня преди датата на провеждане на търга на адрес: гр.София, ул.”Триадица” № 8, ет. 5 стая 508 в сградата на Министерството на енергетиката. Тръжната документация може да се изпрати по поща с наложен платеж в срок не по малко от два дни преди деня на провеждане на търга.
Цената на тръжната документация за активите, внесена по банковата сметка на  Дружеството или с наложен платеж е в размер на 50 лв. по т.т. 6, 7 и 8, а за всички останали активи – 20 лв.
Оглед на обособените обекти се извършва всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга -12.00 часа в деня на провеждане на търга на адрес: гр. София, ул. ”Триадица” № 8, ет. 5 стая 508 в сградата на Министерството на енергетиката.
С Протокол № 4/2022 г. тръжната документация е съгласувана от Комисията по ликвидация и несъстоятелност при МЕ, назначена със Заповед № РД-16-321/19.04.2021г. и изменена със Заповед № РД-16-159/14.03.2022 г. на Министъра на енергетиката.
Обявата за търга е публикувана и на сайта на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

За допълнителна информация: +359 899 818 414