Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 29.03.2021

Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)-гр.София, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон и Протокол № Е-РД-21-33/23.10.2018 г. на Министъра на енергетиката, с Решение № РД 09-15/24.03.2021 г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, подробно описани в тръжната документация, находящи се в землището на гр. Плевен, гр. София, с.Елешница, Oбщина Разлог, Благоевградска област,  и гр. Смолян, а именно:

 

  1. Обособен обект-недвижим имот, представляващ Поземлен имот с площ 5 419 кв. м., находящ се в землището на гр. Плевен - парк "Кайлъка", област Плевен, с начална тръжна цена 118 000лв.;
  2. МПС-Шкода Октавия 1.9 ТДИ ПД дизел, в движение, находящо се в гр. София, с начална тръжна цена 1 900 лв.;
  3. Група обособени обекти включваща Помещение № 3 на партерния етаж в бл.21, предназначено за магазин, със застроена площ от 137 кв. м., находящ се в строителните граници на с. Елешница, Община Разлог, Благоевградска област, УПИ - Парцел IV с площ 2 680 кв. м., находящ се в кв. 58 по ПУП на с. Елешница, Община Разлог, Благоевградска област в едно с построената в него сглобяема масивна сграда, предназначена за „Автомивка” със застроена площ 195 кв.м. и два броя външни канала за оглед и ремонт на МПС, УПИ - Парцел V с площ 5 643 кв.м., находящ се в кв. 58 по ПУП на с. Елешница, Община Разлог, Благоевградска област в едно с построените в него монолитна масивна сграда "Склад за материали" със застроена площ 452 кв. м. и монолитна масивна сграда с "Друго предназначение", със застроена площ 58 кв. м. и УПИ - Парцел X  с площ  5 460 кв. м.,   находящ   се  в кв. 58 по ПУП на с. Елешница, Община Разлог, Благоевградска област с начална тръжна цена 93 500 лв.;
  4. Обособен обект, представляващ Помещение № 2 в партерния етаж на бл. 22, предназначено за магазин, със застроена площ от 25 кв. м., находящ се в строителните граници на с. Елешница, Община Разлог, Благоевградска област, с начална тръжна цена 35 500 лв
  5. Обособен обект, представляващ УПИ - Парцел III с площ от 4 339 кв.м., находящ се в кв. 58 по ПУП на с. Елешница, Община Разлог, Благоевградска област, в едно с построените в него сгради - Сглобяема масивна сграда „Диагностичен пункт” със застроена площ 224 кв.м., Сглобяема масивна сграда  с козирка с друго предназначение със застроена площ 224 кв. м., и полумасивна сграда „Портиерна” със застроена площ 66 кв. м., с начална тръжна цена 85 000 лв.;
  6. Обособен обект, находящ се в землището на гр. Смолян извън строителните граници, представляващ сграда и метален навес за „Кантар”, със застроена площ на сградата 17.50 кв.м.  и  на навеса 79.30 кв.м.,  с начална  тръжна  цена 511 лв.;
  7. Обособен обект, представляващ поземлен имот с площ от 564 кв. м., находящ се в землището на гр. Смолян извън строителните граници, в едно с построената в него сграда, предназначена за "Сграда за първична обработка", със застроена площ 236 кв.м., с начална тръжна цена 850 лв.;

Търгът за активите да се проведе на 13.04.2021 г. от 14.00 часа, в сградата на Министерството на енергетиката гр. София, ул. "Триадица" № 8, етаж 5, стая 508 – сградата на Министерството на енергетиката, в открито заседание.

Повторен търг при същите условия ще се проведе на 27.04.2021 г. от 14.00 часа на същия адрес.

Размерът на депозита за участие за всеки обособен обект е посочен в тръжната документация. Депозитът е в български лева и трябва да постъпи в касата на Дружеството до 16.00 часа на деня, предхождащ  деня на провеждане на търга.

Тръжна документация за отделен обособен обект може да се закупи  всеки работен ден  от 9.00 до 12.00 часа, след публикуване на обявата, до деня преди датата на провеждане на търга на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, етаж 5, стая 508.

Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лв. за активите по т.т. 1, 3, 4 и 5 и в размер на 20 лв. за активите по т. 2, 6 и 7, внесена  в касата на Дружеството

Оглед на обособените обекти се извършва всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга - 12.00 часа в деня на провеждане на търга на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, етаж 5, стая 508.

 

За допълнителна информация: тел. 0899 818 414