Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Богданово - север", област Бургас

Дата на обявяване: 03.01.2023

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Министерство на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Богданово - север", разположена на територията на община Средец, област Бургас, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрални:

Х [m]

Y [m]

1

4677531.6

646514.6

2

4677540.1

647324.5

3

4677314.8

647766.9

4

4677036.0

647879.8

5

4676474.8

647917.9

6

4676430.6

647809.2

7

4676532.0

647692.9

8

4676631.1

647575.7

9

4676688.0

647512.2

10

4676840.3

647341.9

11

4676980.8

647300.6

12

4677128.6

647028.6

13

4677087.8

646897.7

14

4676999.5

646860.7

15

4677139.9

646591.8

16

4677100.8

646459.4

17

4677179.7

646338.3