Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ликудата", област Хасково

Дата на обявяване: 14.10.2022

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Ликудата", разположена на територията на община Ивайловград, област Хасково, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4596706.02

422921.27

2

4596542.78

423480.25

3

4596661.98

424333.17

4

4596556.98

424283.17

5

4596443.98

424297.17

б

4596232.98

424356.17

7

4596294.15

423927.94

8

4596347.70

423418.54