Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Оценка на оферти от регистрирани одитори за "НИТИ" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 03.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 03.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.06.2014

ПРОТОКОЛ

 

Днес 23.06.2014 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2014 г., определена със Заповед № РД 16-741/21.05.2013 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. на "НИТИ" ЕАД, гр. Казанлък.

На заседанието присъстваха: Митричка Стоянова, Любомир Стефанов, Зоя Пеева и Соня Йочева. Отсъстваха: Атанаска Ангелова-пенсионирана, Николай Коцев - годишен отпуск, Цветан Цирков - командировка.

С писмо № 26-00-39/19.06.2014 г. изпълнителният директор на "НИТИ" ЕАД, гр. Казанлък, г-н Делян Начев е представил в Министерство на икономиката и енергетиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед РД-16-1501/29.10.2013 г. от министъра на икономиката и енергетиката, към преписката са приложени: копие от публикувана обява във вестник „Капитал дейли" от 03.06.2014 г., 2(два) броя оферти от регистрирани одитори постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

 

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

 

  1. "Иконом" ООД, гр. Казанлък per. № 044 от списъка на специализираните

одиторски предприятия, членове на ИДЕС в България

Офертата съдържа:

-  Обща цена на одита - 1900 лв., без ДДС;

-  Брой на работни часове за проверка и заверка - 140 часа;

-  Брой на работни часове за текущи консултации - 35 часа.

2. Регистриран одитор Юлиана Иванова Попова, гр. Пловдив - диплом № 0773

от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита - 1980 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 140 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 20 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

  1. По офертата на регистрираното одиторско предприятие "Иконом"

ООД, гр. Казанлък:

-       Обща цена за одита - 7 т.

-       Брой работни часове за проверка и заверка - 2 т.

-       Брой работни часове за текущи консултации - 1 т.

-       Обща оценка на офертата - 10 т

2.По офертата на регистрирания одитор Юлиана Иванова Попова:

- Обща цена за одита -   6,72т.

- Брой работни часове за проверка и заверка - 2 т.

- Брой работни часове за текущи консултации - 0,57 т.

Обща оценка на офертата - 9,29 т.

На основание гореизложеното,

Комисията, предлага кандидатурата на регистрираното одиторско предприятие "Иконом" ООД, гр. Казанлък, предложило най-ниска обща цена за одита на "НИТИ" ЕАД, гр. Казанлък за 2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 1 900 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка на ГФО - 140 часа и работни часове за текущи консултации - 35 часа.