Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Мини Перник" ЕАД /л/ за 2014 г.

Дата на обявяване: 11.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 23.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 23.06.2014

П Р О Т О К О Л

Днес 03.07.2014 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2014 г., определена със Заповед № РД 16-741/21.05.2013 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г.на "МИНИ ПЕРНИК" ЕАД ( в ликвидация), гр. Перник.

На заседанието присъстваха: Митричка Стоянова, Цветан Цирков, Любомир Стефанов, Зоя Пеева и Соня Йочева. Отсъстваха: Атанаска Ангелова - пенсионирана, Николай Коцев – годишен отпуск.

С писмо №26-00-39/26.06.2014 г. ликвидаторът на "МИНИ ПЕРНИК" АД (в ликвидация), гр. Перник, г-жа Живка Габрова е представила в Министерство на икономиката и енергетиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Дружеството е публикувало обява за избор на одитор във в. "Съперник" от 11.06.2014 г. По тази обява е постъпила една оферта от Васил Кръстев Калайджиев, дипломиран одитор № 0409 чрез фирма "Прима Одит Консултинг 2" ЕООД, гр. София.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ" утвърдени със Заповед  РД-16-1501/29.10.2013 г. от министъра на икономиката и енергетиката, материалите са изготвени в съответствие с  действащата Процедура за избор на регистрирани одитори. Офертата от г-н Васил Кръстев Калайджиев е постъпила в указания в обявата срок в затворен и запечатан плик.

Изпратените документи са придружени от декларация от ликвидатора, че постъпилата оферта не е отваряна.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши: да  приеме  и разгледа офертата от Васил Кръстев Калайджиев, дипломиран одитор № 0409 чрез фирма "Прима Одит Консултинг 2" ЕООД, гр. София, както следва:

  1. Васил Кръстев Калайджиев, гр. София-диплом № 0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за 2014 г. чрез "Прима Одит Консултинг 2" ЕООД, гр. София

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 3000 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка –200часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации –150часа.

 

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представената оферта, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

 

1. По офертата на регистрирания одитор     Васил Кръстев Калайджиев от гр. София:

-         Обща цена за одита – 7т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  2т.

-         Брой работни часове за текущи консултации –  1т.

-         Обща оценка на офертата –10т.

След проведените разисквания Комисията класира офертата на регистрирания одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр. София- диплом №0409 с обща оценка 10 точки на първо място.

 

На основание гореизложеното,

Комисията предлага кандидатурата на регистрирания одитор Васил Кръстев Калайджиев, притежаващ диплом № 0409, за одитор на "МИНИ ПЕРНИК" ЕАД (в ликвидация), гр. Перник за 2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 3000 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО -200 часа и работни часове за текущи консултации –150 часа.