Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Консолид Комерс" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 15.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 25.06.2014

П Р О Т О К О Л

 

Днес 24.06.2014 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2014 г., определена със Заповед № РД 16-741/21.05.2013 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. на "Консолид комерс" ЕАД, гр. София.

 

На заседанието присъстваха: Митричка Стоянова, Любомир Стефанов, Зоя Пеева и Соня Йочева. Отсъстваха: Атанаска Ангелова - пенсионирана,Николай Коцев – годишен отпуск, Цветан Цирков – командировка.

 

С писмо №26-00-39/23.06.2014г. изпълнителният директор на "Консолид комерс" ЕАД, гр. София, г-н Методи Алипиев е представил в Министерство на икономиката и енергетиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

 

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед  РД-16-1501/29.10.2013 г. от министъра на икономиката и енергетиката, към преписката са приложени: копие от публикувана обява във вестник "Новинар" от 15.06.2014 г., 3(три) броя оферти от регистрирани одитори постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и  декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

 

  1. Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София - диплом № 0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3440 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 430 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 95 часа.

 

2. Регистриран одитор д-р Али Али Вейсел, гр. София - диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2450 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 250 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 40 часа.

 

3. Регистриран одитор Пламен Ангелов Спасов, гр. София - диплом № 0444 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2500 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 120 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 0 часа.

 

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

 

  1. По офертата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София:

-    Обща цена за одита – 4,99т.

-   Брой работни часове за проверка и заверка  -  2 т.

-   Брой работни часове за текущи консултации – 1 т.

-    Обща оценка на офертата – 7,99 т.

 

2.  По офертата на регистрирания одитор д-р Али Али Вейсел, гр. София:

-         Обща цена за одита – 7,00т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,16 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 0,42 т.

-         Обща оценка на офертата –8,58 т.

 

3. По офертата на регистрирания одитор Пламен Ангелов Спасов, гр. София:

-  Обща цена за одита – 6,86 т.

-  Брой работни часове за проверка и заверка  -  0,84 т.

-  Брой работни часове за текущи консултации – 0 т.

-  Обща оценка на офертата –7,7 т.

 

На основание гореизложеното,

 

Комисията, предлага  кандидатурата  на регистрирания одитор д-р Али Али Вейсел, гр. София, класиран на 1-во място с обща оценка 8,58 т. при условията представени в офертата - обща цена за одита 2450 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 250 часа и работни часове за текущи консултации – 40 часа.