Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Кинтекс" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 09.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 20.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 20.06.2014

ПРОТОКОЛ

Днес 24.06.2014 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2014 г., определена със Заповед № РД 16-741/21.05.2013 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. на "Кинтекс" ЕАД, гр. София.

На заседанието присъстваха: Митричка Стоянова, Цветан Цирков, Любомир Стефанов, Зоя Пеева и Соня Йочева. Отсъстваха: Атанаска Ангелова - пенсионирана, Николай Коцев - годишен отпуск, Цветан Цирков - командировка .

С писмо № 26-00-39/23.06.2014 г. изпълнителният директор на "Кинтекс" ЕАД, гр. София, г-н Антон Салджийски е представил в Министерство на икономиката и енергетиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Дружеството е публикувало две обяви за избор на одитор. Първата обява е излязла във в. "Труд" от 19.05.2014 г. По тази обява е постъпила една оферта от Здравка Огнянова Щракова дипломиран одитор № 0417 чрез фирма "Юлена" ЕООД, гр. София.

На 09.06.2014 г. във в. „24 часа" е публикувана втора обява от дружеството. По нея са постъпили 8(осем)броя оферти.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед РД-16-1501/29.10.2013 г. от министъра на икономиката и енергетиката, към преписката са приложени: копие от публикуваните обяви във вестниците "Труд" от 19.05.2014 г., 1 (един) брой оферти и "24 часа" от 09.06.2014 г. 8 брой оферти от регистрирани одитори. Офертата от г-жа Щракова и 7 (седем) от офертите по обявата са постъпили в указания в обявите срок в затворени и запечатани пликове.

Офертата от "Avangarde insurance broker" Ltd. е постъпила извън указания срок, а именно на 20.06.2014 г. След направена проверка се установи, че представената от "Avangarde insurance broker" Ltd оферта е във връзка с обявен конкурс за застраховане на имуществото на дружеството и по отправено искане от страна на "Кинтекс" ЕАД с писмо №26-00-39/27.06.2014 г. бе върната на дружеството от комисията с писмо изх. № 26-00-39/01.07.2014 г.

С писмо вх. № 26-00-39/27.06.2014 г. "Кинтекс" ЕАД потвърди, в следствие на обявения конкурс за избор на одитор на дружеството в указания в обявата срок са постъпили общо 8 /осем/ броя оферти.

Изпратените документи са придружени от декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа офертите, включително представената от Здравка Огнянова Щракова дипломиран одитор № 0417 чрез фирма "Юлена" ЕООД, гр. София, както следва:

1. Здравка Огнянова Щракова, гр. София - диплом № 0417 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за 2014 г. чрез "Юлена" ЕООД

Офертата съдържа:

-  Обща цена на одита - 4600 лв., без ДДС;

-  Брой на работни часове за проверка и заверка -436 часа;

-  Брой на работни часове за текущи консултации -98 часа.

2. Регистриран одитор Маргарита Николова Кошутанска, гр. София - диплом № 133 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България чрез "Одит корект- 2010" ООД, гр. София

Офертата съдържа:

-  Обща цена на одита - 6500 лв., без ДДС;

-  Брой на работни часове за проверка и заверка - 210 часа;

-  Брой на работни часове за текущи консултации - 0 часа.

3. Регистриран одитор д-р Али Али Вейсел, гр. София - диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

-  Обща цена на одита - 3550 лв., без ДДС;

-  Брой на работни часове за проверка и заверка - 448 часа;

-  Брой на работни часове за текущи консултации - 102 часа.

4. Регистриран одитор Севдалина Велкова Паскалева, гр. София - диплом № 0605 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България., чрез "АБВП-Одит Стандарт" ООД

Офертата съдържа:

-  Обща цена на одита - 3490 лв., без ДДС;

-  Брой на работни часове за проверка и заверка - 460 часа;

-  Брой на работни часове за текущи консултации - 110 часа.

5. Специализирано одиторско предприятие "Глобъл одит сървисез" ООД, гр. София - рег. № 132 от списъка на СОП, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

-  Обща цена на одита - 3 714.50 лв.;

-  Брой на работни часове за проверка и заверка - 323 часа;

-  Брой на работни часове за текущи консултации - 95 часа.

6. Регистриран одитор, доц. д-р Христина Павлова Колева, гр. Враца - диплом № 0229 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

-  Обща цена на одита – 3700 лв., без ДДС;

-  Брой на работни часове за проверка и заверка - 430 часа;

-  Брой на работни часове за текущи консултации -ЮОчаса.

7. Регистриран одитор Мария Генова Даскалова, гр. София - диплом № 0387 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

-  Обща цена на одита - 3800 лв., без ДДС;

-  Брой на работни часове за проверка и заверка - 450 часа;

-  Брой на работни часове за текущи консултации - 120 часа.

8. Регистриран одитор Мария Александрова Величкова, гр. София - диплом № 0307 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България. Офертата съдържа:

- Обща цена на одита - 3650 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка - 450 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации - 110 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

1. По офертата на регистрирания одитор Здравка Огнянова Щракова, гр. София:

- Обща цена за одита -5,311 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка - 1,896 т.

- Брой работни часове за текущи консултации -0,817 т.

Обща оценка на офертата -8,023 т.

2. По офертата на регистрирания одитор Маргарита Николова Кошутанска, гр. София:

- Обща цена за одита -3,758 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка - 0,913 т.

- Брой работни часове за текущи консултации - От.

Обща оценка на офертата -4,672 т.

3. По офертата на регистрирания одитор д-р Али Али Вейсел, гр. София

- Обща цена за одита -6,882 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка - 1,948 т.

- Брой работни часове за текущи консултации - 0,850 т.

Обща оценка на офертата -9,680 т.

4. По офертата на регистрирания одитор Севдалина Велкова Паскалева, гр. София

- Обща цена за одита - 7,000 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка - 2,000 т.

- Брой работни часове за текущи консултации -0,917 т.

Обща оценка на офертата - 9,917 т.

5. По офертата на СОП "Глобъл одит сървисез" ООД, гр. София:

- Обща цена за одита - 6,577 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка - 1,404 т.

- Брой работни часове за текущи консултации - 0,792 т.

Обща оценка на офертата - 8,773 т.

6. По офертата на регистрирания одитор доц. д-р Христина Павлова Колева, гр. Враца

- Обща цена за одита -6,603 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка - 1,870 т.

- Брой работни часове за текущи консултации - 0,833 т.

Обща оценка на офертата - 9,306 т.

7. По офертата на регистрирания одитор Мария Генова Даскалова, гр. София

- Обща цена за одита -6,429 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка - 1,957 т.

- Брой работни часове за текущи консултации - 1,000 т.

Обща оценка на офертата - 9,386 т.

8. По офертата на регистрирания одитор Мария Александрова Величкова, гр. София:

- Обща цена за одита - 6,693 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка - 1,957 т.

- Брой работни часове за текущи консултации - 0,917т.

Обща оценка на офертата -9,566 т.

 

След проведените разисквания Комисията класира офертата на регистрирания одитор Севдалина Велкова Паскалева, гр. София - диплом №0605 с обща оценка 9,917 точки на първо място.

 

На основание гореизложеното,

Комисията предлага кандидатурата на регистрирания одитор Севдалина Велкова Паскалева, притежаваща диплом № 0605, за одитор на "Кинтекс" ЕАД, гр. София за 2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 3490 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка на ГФО - 460 часа и работни часове за текущи консултации - 110 часа.