Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

"Булгартрансгаз" ЕАД стартира процедура за осигуряване на финансов ресурс

Дата на обявяване: 22.11.2022
Краен срок за получаване на документи: 09.12.2022
Крайна дата за подаване на документи: 09.12.2022

"Булгартрансгаз" ЕАД  публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на банково финансиране под формата на кредит за финансиране на инвестиционни разходи на "Булгартрансгаз" ЕАД във връзка с Проект от Общ Интерес за Европейския съюз (ПОИ) 6.8.3. Междусистемна реверсивна газова връзка България–Сърбия (IBS)".

В рамките на процедурата "Булгартрансгаз" ЕАД има за цел да набере финансиране в размер на 49 млн. евро със срок на изплащане 6 години. Средствата ще бъдат използвани за финансиране и рефинансиране на разходи по сключен договор No 5380/ 05.05.2020 г. за изпълнение на "Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”.

"Булгартрансгаз" ЕАД предоставя държавна гаранция за гарантиране на задълженията,  съгласно изискванията от Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане.

В процедурата могат да подадат оферти Търговски банки, Международни финансови организации, опериращи на територията на България на база сключени и ратифицирани междуправителствени споразумения и спогодби и Правителствени фондове да подадат оферти за финансиране на проекта.

Поканата заедно с приложенията към нея можете да свалите тук.

Приложенията в word може да свалите тук.

За повече и актуална информация, моля посетете интернет страницата на "Булгартрансгаз" ЕАД на следния адрес: www.bulgartransgaz.bg