Регистър на издадените разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци