Проекти за обществено обсъждане

Филтрирай по:

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на промени в Закона за енергийната ефективност

Той е разработен във връзка с транспониране в националното законодателство на измененията в директивите относно енергийните характеристики на сградит...

още

МЕ публикува справка за постъпилите предложения при обществено обсъждане на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства

МЕ публикува справка за постъпилите предложения при обществено обсъждане на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатс...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в наредбата за топлоснабдяването

С измененията за първи път се въвежда диференциран подход за определяне на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация в отделните...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за подземните богатства

С проекта за изменение на ЗПБ се уреждат детайлно контролните правомощия на министъра на енергетиката във връзка с изпълнение на концесионните договор...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

В проекта на наредба задължителното преференциално изкупуване на енергията от ВЕИ с над 4 МW инсталирана мощност се заменя с премия. Сделките с тази е...

още

Министерството на енергетиката предлага промени в наредбата за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Промените са насочени към определянето на количествата използвани горива и енергия в сектор транспорт, както и на количествата енергия от възобновяеми...

още