Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Най-често срещани въпроси и отговори

Отдел: "Аминистративно обслужване и човешки ресурси"
E-mail: e-energy@me.government.bg

  1. Какви данни се съдържат в Специализираната карта на находищата на подземни богатства?

Специализираната карта на находищата на подземни богатства съдържа координати на външните граници на изчислените запаси и ресурси в находището. В нея се съдържат данни и за  административното местоположение на находището, площта му, изчислена в декари, групата подземно богатства и суровината, с която се води на отчет в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства на територията на Република България, както и протокола, с който са утвърдени запасите и/или ресурсите в находището.

  1. Как мога да получа достъп до Националния геоложки фонд?

Достъп до Националния геоложки фонд може да се получи след подаване на заявление за ползване на геоложка информация и/или документация в Министерството на енергетиката. Има два вида заявления за предоставяне на услугата, които се намират на интернет страницата на Министерството на енергетиката -  

https://www.me.government.bg/services/1507-predostavyane-na-informaciya-ot-nacionalniya-geolojki-fond-70-c35-1.html?menuId=1580

Исканата услуга може да бъде  предоставена или срещу заплащане на определена такса, или безплатно, в съответствие с наредбата за Националния геоложки фонд и Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси. Предоставянето на информация от Националния геоложки фонд става задължително след подписване на декларация за конфиденциалност от страна на заявителя.

  1. Защо в Регистъра на разрешенията за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства се съдържат празни стойности в полето "дата на договора" ?

Това означава, че за конкретната площ е издадено разрешение  за търсене и проучване или за проучване, но все още не е подписан договор за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства. При подписването на договора информацията се актуализира.

  1. Защо не мога да получа извадка от Националния баланс на запасите и ресурсите за находище, предоставено на концесия за добив на подземни богатства?

Чл. 14, ал. 1 от Закона за подземните богатства постановява, че за срока на действие на разрешенията или концесиите информацията и документацията по чл. 13 е собственост на министъра на енергетиката и на титуляря на разрешението или на концесионера. Съсобствениците са длъжни да осигурят поверителност на информацията по време на нейното събиране, съхраняване, предаване и ползване съгласно условията на сключения договор. Във връзка с това, за получаването на информация за състоянието на запасите от Националния баланс на запасите и ресурсите за находища, предоставени на концесия, с издадени удостоверения за търговско откритие и заявени права за добив или със заявени права по право по силата на приватизационна сделка, е необходимо да бъде представено изричното съгласие на действащия концесионер, респ. - кандидат-концесионер.

  1. Как да получим извадка от Националния баланс на запасите и ресурсите?

Извадка от Националния баланс на запасите и ресурсите може да бъде получена след подаването на писмено заявление за предоставяне на информация и заплащането на такса по чл. 1, ал. 1, т. 31, б. "б" от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси. Този ред е указан в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изготвяне на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства.

  1. Необходимо ли е документите за упълномощаване на фирмата да предоставя услугата „дялово разпределение на топлинната енергия“ с определена марка уреди да са в оригинал?

 Документите трябва да са в оригинал или копието им следва да е надлежно заверено "вярно с оригинала".

  1. Необходимо ли е прилагане на удостоверение за актуалното състояние, издадено от Агенцията по вписванията за административната услуга "дялово разпределение"?

 Тази информация се набавя по служебен път от комисията по регистрация, определена със заповед на министъра на енергетиката.