Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА

С лице към хората

Кои сме ние и как може да се свържете с нас?

Основните функции и задачи на Министерството на енергетиката са да разработва, координира и провежда държавната политика в енергийния сектор.

Ние спазваме стандартите за административно обслужване с цел да ви предоставим бързо и качествено обслужване.

За да се свържете с нас по телефона може да се обадите на тел. 02/9263 152, от понеделник до петък между 9:00 часа – 17:30 часа.

 • Пощенски адрес: Министерство на енергетиката, гр. София 1000, ул. "Триадица" №8,
 • Централен факс: 02/ 980 76 30
 • Електронен адрес: e-energy@me.government.bg.

Какво представлява Хартата на клиента /Хартата/

В Хартата се съдържа описание на нивото на административно обслужване, което може да се получи в Министерството на енергетиката, и информация какво се очаква от потребителите на услуги. В Хартата се предоставят и съвети към клиентите как да постъпват в различни ситуации. С Хартата на клиента ние искаме да Ви информираме за услугите, които предлагаме и да очертаем основните правила, по които бихме желали да работим заедно.

Услугите, които предлагаме

В Министерството на енергетиката се извършват следните административни услуги на физическите и юридическите лица:

 • 376 Регистрация и издаване на удостоверения за извършване на услугата "Дялово разпределение на топлинната енергия";
 • 378 Изменения или допълнения на одобрен план за управление на минните отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория "Б";
 • 807 Прехвърляне на права и задължения по предоставени разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;
 • 1245 Предоставяне на информация за площи за търсене и/или проучване и за находища на подземни богатства;
 • 1246 Одобряване на план за управление на минните отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория "Б";
 • 1429 Преразглеждане на издадени разрешителни за дейности по управление на минни отпадъци, съхранявани в съоръжение от категория "А";
 • 1471 Издаване на разрешителни за дейности по управление на минни отпадъци, съхранявани в съоръжение от категория "А";
 • 1507 Предоставяне на информация от Националния геоложки фонд;
 • 1508 Издаване на удостоверение за регистрирано откритие на находище на подземни богатства;
 • 1670 Предоставяне на разрешения за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид;
 • 1715 Предоставяне на разрешения за съхранение на въглероден диоксид;
 • 2231 Издаване на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства.


Информация по телефона

Допълнителна информация за предлаганите от нас административни услуги може да получите на следните телефони:

 • За Регистрация и издаване на удостоверения за извършване на услугата "Дялово разпределение на топлинната енергия" – тел. 02/9263 228;
 • За останалите видове услуги – тел. 02/9263 144; 02/9263 234; 02/9263 272.

От нас можете да очаквате:

 • Равнопоставеност при достъпа на услуги, независимо от Вашия пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждение, възраст, имуществено състояние или всякакви други признаци;
 • Конфиденциалност при разглеждането на Вашите документи и по отношение на информацията, която ни предоставяте;
 • Ясен, точен и достъпен език при общуването.


Към какво се стремим:

 • Да проявяваме любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административните услуги, предоставяни от министерството;
 • Да изслушваме Вашите молби и искания;
 • Да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми;
 • Да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки потребител на административните услуги, предоставяни от министерството;
 • Да се отнасяме с професионализъм;
 • Обслужването да бъде бързо и ефективно;
 • Всеки да получава лесен достъп до информация;
 • Служителите да са добре осведомени и отзивчиви;
 • Да създадем приятна атмосфера в Министерството на енергетиката.

Нашите отговорности към Вас при предоставяне на услуги:

 • Да се отнасяме с внимание и уважение към Вас;
 • Да бъдем любезни и отзивчиви;
 • Да зачитаме личното Ви достойнство;
 • Да работим професионално;
 • Да предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите.

Вашите отговорности към нас:

 • Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват;
 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите потребители;
 • Да бъдете точни на уговорените срещи;
 • Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме;
 • Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга.

Общи отговорности

За да бъде ползотворна работата и да има приятна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

Цели, които си поставяме:

 • Обслужването да бъде бързо и качествено;
 • Всеки потребител на услуга да получава пълна, точна, ясна и лесно разбираема информация по поставения от него проблем;
 • Да бъде постигнат максимален резултат и качество на обслужването, в контекстна на комплексното административно обслужване, при минимален разход на финансов и човешки ресурс.

Когато ни пишете

Когато се свързвате с нас по пощата, факс или електронна поща, ние ще Ви дадем пълен отговор до 30 дни от датата, на която сме получили писмото, факса или електронното писмо, освен ако в нормативен акт не е предвиден друг срок.

Писмата, получени на електронния адрес на министерството, се регистрират по реда на постъпването им, в рамките на установеното работно време, а документите получени в извънработно време, се регистрират в първия работен ден.

Когато Ви пишем

Стремим се всички писма, изпратени от Министерство на енергетиката:

 • да бъдат съставени на ясен и разбираем език;
 • да бъдат точни и изчерпателни;
 • да ви предоставят необходимата информация;
 • да ви уведомяваме точно и ясно, когато е необходимо да направите нещо допълнително.

Ако имате оплакване

Когато смятате, че има проблеми при административното обслужване в Министерството на енергетиката, очакваме да ни информирате своевременно за това писмено - по пощата, по факса или на електронния адрес на министерството, за да можем да отстраним евентуалните нередности и пропуски.

Писмените Ви оплаквания може да пуснете в кутията за жалби и оплаквания на министерството, която се намира на адрес: гр. София, бул. "Триадица" № 8.

Ако имате предложения

В случай, че имате предложение за усъвършенстване начина на обслужване в министерството, може да го изложите писмено и да го отправите към главния секретар на министерството чрез деловодството, по пощата или чрез имейл адреса на министерството.

Важно е да знаете, че:

Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат;

Министерството на енергетиката си запазва правото да не отговаря на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази и немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на българските институции;

Министерството на енергетиката няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.

Допълнителна информация за Хартата

Хартата на клиента е публикувана на интернет страницата на министерството на адрес: www.me.government.bg.

Министерството на енергетиката ще се ръководи от Хартата на клиента, за да  предостави възможно най-доброто административно обслужване на всеки потребител.

 

Хартата на клиента в Министерството на енергетиката е утвърдена със Заповед № Е-РД-16-447 от 31.07.2020 г. на министъра на енергетиката.