Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА

С лице към хората

Кои сме ние и как може да се свържете с нас?

Основните функции и задачи на Министерството на енергетиката са да разработва, координира и провежда държавната политика в енергийния сектор.

Ние спазваме стандартите за административно обслужване с цел да ви предоставим бързо и качествено информация по телефона.

Комуникацията с потребителите при предоставянето на информация за административното обслужване и при осъществяването на административното обслужване се осъществява, както в Центъра за административно обслужване, така и по телефона. 

Информация по телефона

За да се свържете с нас по телефона може да се обадите на тел. 02/9263 152, от понеделник до петък между 9:00 часа – 17:30 часа.

 • Пощенски адрес: Министерство на енергетиката, гр. София 1000, ул. "Триадица" №8,
 • Централен факс: 02/ 980 76 30
 • Електронен адрес: e-energy@me.government.bg.

Допълнителна информация за предлаганите от нас административни услуги може да получите на следните телефони:

 •  За Регистрация и издаване на удостоверения за извършване на услугата "Дялово разпределение на топлинната енергия" – тел. 02/9263 228;
 •  За останалите видове услуги – тел. 02/9263 144; 02/9263 234; 02/9263 272.

Какво представлява Хартата на клиента /Хартата/

В Хартата се съдържа описание на нивото на административно обслужване, което може да се получи в Министерството на енергетиката, и информация какво се очаква от потребителите на услуги. В Хартата се предоставят и съвети към клиентите как да постъпват в различни ситуации. С Хартата на клиента ние искаме да Ви информираме за услугите, които предлагаме и да очертаем основните правила, по които бихме желали да работим заедно.

Услугите, които предлагаме

В Министерството на енергетиката се извършват следните административни услуги на физическите и юридическите лица:

 • 376 Регистрация и издаване на удостоверения за извършване на услугата "Дялово разпределение на топлинната енергия";
 • 378 Изменения или допълнения на одобрен план за управление на минните отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория "Б";
 • 807 Прехвърляне на права и задължения по предоставени разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;
 • 1245 Предоставяне на информация за площи за търсене и/или проучване и за находища на подземни богатства;
 • 1246 Одобряване на план за управление на минните отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория "Б";
 • 1429 Преразглеждане на издадени разрешителни за дейности по управление на минни отпадъци, съхранявани в съоръжение от категория "А";
 • 1471 Издаване на разрешителни за дейности по управление на минни отпадъци, съхранявани в съоръжение от категория "А";
 • 1507 Предоставяне на информация от Националния геоложки фонд;
 • 1508 Издаване на удостоверение за регистрирано откритие на находище на подземни богатства;
 • 1670 Предоставяне на разрешения за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид;
 • 1715 Предоставяне на разрешения за съхранение на въглероден диоксид;
 • 2231 Издаване на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства.

 От нас можете да очаквате:

 • Равнопоставеност при достъпа на услуги, независимо от Вашия пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждение, възраст, имуществено състояние или всякакви други признаци;
 • Конфиденциалност при разглеждането на Вашите документи и по отношение на информацията, която ни предоставяте;
 • Ясен, точен и достъпен език при общуването.


Към какво се стремим:

 • Да проявяваме любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административните услуги, предоставяни от министерството;
 • Да изслушваме Вашите молби и искания;
 • Да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми;
 • Да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки потребител на административните услуги, предоставяни от министерството;
 • Да се отнасяме с професионализъм;
 • Обслужването да бъде бързо и ефективно;
 • Всеки да получава лесен достъп до информация;
 • Служителите да са добре осведомени и отзивчиви;
 • Да създадем приятна атмосфера в Министерството на енергетиката.

Нашите отговорности към Вас при предоставяне на услуги:

 • Да се отнасяме с внимание и уважение към Вас;
 • Да бъдем любезни и отзивчиви;
 • Да зачитаме личното Ви достойнство;
 • Да работим професионално;
 • Да предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;
 • Да съблюдаваме спазването на стандартите, чрез обратната връзка с потребителите на предоставяното административно обслужване;
 • Да Ви уведомяваме за получените резултати от оценката на удовлетвореността на потребителите от предоставяното административно обслужване чрез годишния доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за предходната година, който се публикува на интернет страницата на Министерството на енергетиката всяка година до 1 април.

Вашите отговорности към нас:

 • Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват;
 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите потребители;
 • Да бъдете точни на уговорените срещи;
 • Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме;
 • Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга.

Общи отговорности

За да бъде ползотворна работата и да има приятна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

Цели, които си поставяме:

 • Обслужването да бъде бързо и качествено;
 • Всеки потребител на услуга да получава пълна, точна, ясна и лесно разбираема информация по поставения от него проблем;
 • Да бъде постигнат максимален резултат и качество на обслужването, в контекстна на комплексното административно обслужване, при минимален разход на финансов и човешки ресурс.

Когато ни пишете

Когато се свързвате с нас по пощата, факс или електронна поща, ние ще Ви дадем пълен отговор до 30 дни от датата, на която сме получили писмото, факса или електронното писмо, освен ако в нормативен акт не е предвиден друг срок.

Писмата, получени на електронния адрес на министерството, се регистрират по реда на постъпването им, в рамките на установеното работно време, а документите получени в извънработно време, се регистрират в първия работен ден.

Когато Ви пишем

Стремим се всички писма, изпратени от Министерство на енергетиката:

 • да бъдат съставени на ясен и разбираем език;
 • да бъдат точни и изчерпателни;
 • да ви предоставят необходимата информация;
 • да ви уведомяваме точно и ясно, когато е необходимо да направите нещо допълнително.

Ако имате оплакване

Когато смятате, че има проблеми при административното обслужване в Министерството на енергетиката, очакваме да ни информирате своевременно за това писмено - по пощата, по факса или на електронния адрес на министерството, за да можем да отстраним евентуалните нередности и пропуски.

Писмените Ви оплаквания може да пуснете в кутията за жалби и оплаквания на министерството, която се намира на адрес: гр. София, бул. "Триадица" № 8.

Ако имате предложения

В случай, че имате предложение за усъвършенстване начина на обслужване в Министерството на енергетиката, може да го изложите писмено и да го отправите към главния секретар на министерството чрез деловодството, по пощата или чрез имейл адреса на министерството.

Важно е да знаете, че:

Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат;

Министерството на енергетиката си запазва правото да не отговаря на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази и немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на българските институции;

Министерството на енергетиката няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.

Допълнителна информация за Хартата

Хартата на клиента е публикувана на интернет страницата на министерството на адрес: www.me.government.bg.

Министерството на енергетиката ще се ръководи от Хартата на клиента, за да  предостави възможно най-доброто административно обслужване на всеки потребител.

 

Хартата на клиента в Министерството на енергетиката е утвърдена със Заповед № Е-РД-16-447 от 31.07.2020 г. на министъра на енергетиката, изменена със заповед № Е-РД-16-758 от 22.12.2022 година.