2 Достъп до информация

Отдел "Връзки с обществеността и протокол"

Телефон: 02 92 63 152
E-mail: e-energy@me.government.bg
Адрес: София, ул. "Триадица" №8, Министерство на енергетиката
Работно време: 9.00 - 17.30

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание за предоставяне на обществена информация - Закон за достъп до обществената информация

1. Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в сградата на Министерството на енергетиката, гр. София, 1000, ул. "Триадица" 8. Заявленията се подават устно, на хартиен носител или по електронен път, на електронна поща: e-energy@me.government.bg.

2. Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация са съгласно ЗДОИ.

3. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.

4. Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация в Министерството на енергетиката

Начин за заявяване на услугата:

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Завлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на електронната поща e-energy@me.government.bg

Заявленията се подават и регистрират в деловодството на Министерството на енергетиката в деня на тяхното постъпване. Регистрират се чрез автоматизираната деловодна система със самостоятелен регистрационен индекс. За да бъде разгледано едно заявление следва да съдържа следната информация:

1. Трите имeна, съответно наименование и седалище на заявителя;

2. Описание на исканата информация;

3. Предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. Адрес за кореспонденция със заявителя.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочат една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

 

Образци на документи

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Протокол по чл. 35, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

Такси

Заплащат се по банков път или на каса в Министерството на енергетиката, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя

Предоставяне на достъп по електронен път:

Когато  заявителят  е  поискал  достъпът  до  информация  да  му  бъде предоставен  по  електронен  път  и  е посочил  адрес  на  електронна  поща  за получаването,  решението  за  предоставянето  на  достъп  се  изпраща на  посочения адрес на електронна поща заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

Министър на енергетиката

Начин за получаване на достъп до обществена информация:

Достъпът до разрешената информация се предоставя по един от следните начини:
1. В сградата на Министерство на енергетиката - гр.София, ул. "Триадица" No 8, за което се подписва протокол;

2. По пощата с обратна разписка - при изрично изявено от заявителя желание и след представяне на документ за извършено плащане на посочените в решението разходи.

3. На посочен от заявителя имейл адрес - при изразено от него желание

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата:

Съгласно Закона за достъп до обществената информация

Ред за достъп до публичните регистри на МЕ:
Достъпът до публичните регистри на Министерството на енергетиката е свободен.
Те са публикувани на интернет сайта на министерството на следния адрес:
 
Списък на издадените актове от министъра на енергетиката през 2019 г.
 
 
- Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г., за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност /Обн., ДВ, ред. Брой 26/29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г./;

- Наредба № Е-РД-04-2/19.04.2019 г. за условията и редa за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия и за потвърждаването им;

- Наредба за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и редът за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и редът за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност;

- "Инструкция за изменение и допълнение на Инструкцията за водене и съхранение на данните в регистъра на лицата, извършващи услугата дялово разпределение";

- Заповед № Е-РД-16-10/19.01.2019г., за въвеждане на ограничителен режим, чрез прекъсване на снабдяването с електрическа енергия на територии, обслужвани от "EVN България Електроразпределение" ЕАД в населените места и части от територията на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Сливен и Бургас;

- Заповед № Е-РД-16-48/11.02.2019г., с която е отменена Заповед № РД-16-10/19.01.2019 г.;

- Методика за изчисляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и течните горива от биомаса;

- Методика за оценяване на енергийните спестявания при подмяна на съществуващи инсталации за топла вода с нови и напълно изолирани за съществуващи клиенти на топлофикационни дружества, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-131/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката;

- Методика за оценяване на енергийните спестявания при подмяна на съществуващи инсталации за топла вода с нови и напълно изолирани за нови абонати на топлофикационни дружества, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-132/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката;

- Методика за оценяване на енергийните спестявания при преустройство от вертикални двутръбни към хоризонтални двутръбни системи с индивидуално измерване на консумираната енергия, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-130/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката;

- Методика за оценяване на енергийните спестявания при изпълнение на програми за оптимизиране на крайното потребление на енергия от ползвателите на туристически обекти с места за настаняване чрез повишаване на информираността им за енергийна ефективност, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-133/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката;

- Методика за оценяване на енергийни спестявания чрез използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-188/05.04.2019 г. на министъра на енергетиката;

-  Методика за оценяване на енергийни спестявания в резултат на монтиране на гуми с нисък коефициент на съпротивление, при контакт на превозни средства с пътната настилка, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-189/05.04.2019 г. на министъра на енергетиката.

 

Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация по години:

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

 

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, за дейността на Министерството на енергетиката-2017г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, за дейността на Министерството на енергетиката-2018г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, за дейността на Министерството на енергетиката-2019г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, за дейността на Министерството на енергетиката-2020г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, за дейността на Министерството на енергетиката-2021г.