2 Достъп до информация

Звено "Връзки с обществеността и протокол"

Лица за контакт: Кристиан Ставрев - ст. експерт в звено "Връзки с обществеността и протокол"
Телефон: 02 92 63 288
E-mail: e-energy@me.government.bg
Адрес: София, ул. "Триадица" №8, Министерство на енергетиката
Работно време: 9.00 - 17.30

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание за предоставяне на обществена информация - Закон за достъп до обществената информация

1. Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в сградата на Министерството на енергетиката, гр. София, 1000, ул. "Триадица" 8. Заявленията се подават устно, на хартиен носител или по електронен път, на електронна поща: e-energy@me.government.bg.

2. Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация са съгласно ЗДОИ.

3. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.

4. Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация в Министерството на енергетиката

Начин за заявяване на услугата:

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Завлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на електронната поща e-energy@me.government.bg

Образци на документи

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Протокол по чл. 35, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

Такси

Заплащат се по банков път или на каса в Министерството на енергетиката, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя

Предоставяне на достъп по електронен път:

Когато  заявителят  е  поискал  достъпът  до  информация  да  му  бъде предоставен  по  електронен  път  и  е посочил  адрес  на  електронна  поща  за получаването,  решението  за  предоставянето  на  достъп  се  изпраща на  посочения адрес на електронна поща заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

Звено "Връзки с обществеността и протокол"

Начин за получаване на достъп до обществена информация:

Достъпът до разрешената информация се предоставя по един от следните начини:
1. В сградата на Министерство на енергетиката - гр.София, ул. "Триадица" No 8, за което се подписва протокол;

2. По пощата с обратна разписка - при изрично изявено от заявителя желание и след представяне на документ за извършено плащане на посочените в решението разходи.

3. На посочен от заявителя имейл адрес - при изразено от него желание

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата:

Съгласно Закона за достъп до обществената информация

Ред за достъп до публичните регистри на МЕ:
Достъпът до публичните регистри на Министерството на енергетиката е свободен.
Те са публикувани на интернет сайта на министерството на следния адрес:
 
Списък на издадените актове от министъра на енергетиката през 2019 г.
 
 
- Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г., за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност /Обн., ДВ, ред. Брой 26/29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г./;

- Наредба № Е-РД-04-2/19.04.2019 г. за условията и редa за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия и за потвърждаването им;

- Наредба за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и редът за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и редът за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност;

- "Инструкция за изменение и допълнение на Инструкцията за водене и съхранение на данните в регистъра на лицата, извършващи услугата дялово разпределение";

- Заповед № Е-РД-16-10/19.01.2019г., за въвеждане на ограничителен режим, чрез прекъсване на снабдяването с електрическа енергия на територии, обслужвани от "EVN България Електроразпределение" ЕАД в населените места и части от територията на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Сливен и Бургас;

- Заповед № Е-РД-16-48/11.02.2019г., с която е отменена Заповед № РД-16-10/19.01.2019 г.;

- Методика за изчисляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и течните горива от биомаса;

- Методика за оценяване на енергийните спестявания при подмяна на съществуващи инсталации за топла вода с нови и напълно изолирани за съществуващи клиенти на топлофикационни дружества, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-131/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката;

- Методика за оценяване на енергийните спестявания при подмяна на съществуващи инсталации за топла вода с нови и напълно изолирани за нови абонати на топлофикационни дружества, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-132/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката;

- Методика за оценяване на енергийните спестявания при преустройство от вертикални двутръбни към хоризонтални двутръбни системи с индивидуално измерване на консумираната енергия, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-130/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката;

- Методика за оценяване на енергийните спестявания при изпълнение на програми за оптимизиране на крайното потребление на енергия от ползвателите на туристически обекти с места за настаняване чрез повишаване на информираността им за енергийна ефективност, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-133/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката;

- Методика за оценяване на енергийни спестявания чрез използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-188/05.04.2019 г. на министъра на енергетиката;

-  Методика за оценяване на енергийни спестявания в резултат на монтиране на гуми с нисък коефициент на съпротивление, при контакт на превозни средства с пътната настилка, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-189/05.04.2019 г. на министъра на енергетиката.

 

Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация по години:

 

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

 

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, за дейността на Министерството на енергетиката-2017г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, за дейността на Министерството на енергетиката-2018г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, за дейността на Министерството на енергетиката-2019г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, за дейността на Министерството на енергетиката-2020г.