Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

1508 Издаване на удостоверение за регистрирано откритие на находище на подземни богатства

Дирекция "Природни ресурси, концесии и Контрол", отдел "Национална геоложка служба"

Лица за контакт: Валери Трендафилов - началник на отдел "Национална геоложка служба"
Телефон: 02 9263 144; факс: 02 9263 252
E-mail: e-energy@me.goverment.bg
Адрес: гр. София - 1000, ул. "Триадица" № 8
Работно време: 9:00 - 17:30

На основание на:

  • Закон за подземните богатства - чл. 21, ал. 7, т. 2
  • Наредба за изготвянето и воденето на националния баланс на запасите, регистъра на откритията и специализирания кадастър на находищата на подземни богатства - чл. 21
  • Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на  енергетиката по Закона за държавните такси - чл. 1, ал. 1, т. 32

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Министър на енергетиката

Срок за предоставяне:

След представяне от титуляря на влязло в сила на решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването, или на решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична обработка на подземните богатства

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

6 месеца

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Министерство на енергетиката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

14 дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Електронен адрес за предложения:

e-energy@me.government.bg

Услугата е в областта на подземните богатства и геоложката информация.

Геоложкото откритие е резултат от дейности по разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства и поражда права на титуляря на разрешението по чл. 31, ал. 4 от ЗПБ

Търговското откритие е резултат от дейности по разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства, пораждащо права на титуляря на разрешението за предоставяне на концесия, при условията на чл. 29 от ЗПБ.

Обявяването на откритието (геоложко или търговско) се извършва от министъра на енергетиката, след подаване на заявление от титуляря на разрешението за търсене и проучване или за проучване.

Заявленията по чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗПБ, се внасят от титуляри на разрешения заедно с:

- геоложки доклад за резултатите от извършените проучвания и изчислените запаси и/или ресурси съгласно Наредбата за геолого-техническата документация на проучвателните и минно-добивните обекти;

- информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса, в размер определен съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на енергетиката по Закона за държавните такси, Приложение към чл. 1 на Постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г. (обн. ДВ бр. 55 от 16 юни 1995 г., посл. изм. ДВ. бр. 20 от 08 март 2019 г.).

Горепосочените документи следва да бъдат представени в срока на действието на разрешението за търсене и проучване или за проучване.

Образци на документи:

Заявление за регистриране на геоложко откритие

Заявление за регистриране на търговско откритиe

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. Триадица № 8, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9263152
Факс: (02)+359 2 980 76 30
Адрес на електронна поща: e-energy@me.goverment.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Понеделник-петък
В центъра е осигурен достъп за хора с увреждания.

В Министерство на енергетиката се подава заявление (по образец) за регистриране на откритие на находище на подземни богатства. Следва извършване на процедура съгласно чл. 21 от ЗПБ. При необходимите условия,съгласно ЗПБ се издава търговско/геоложко откритие за находище на подземни богатства. Заявление може да бъде подадено и чрез Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС)/ Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Средство за електронна идентификация е квалифициран електронен подпис. Ниво на осигуреност - ниско.

Услугата е в областта на подземните богатства и геоложката информация.

 

Начини на заявяване:
Със заявление на гише в звено за административно обслужване
Със заявление по пощата

 

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 600 лв.

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на енергетиката по Закона за държавните такси

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
По банков път
На гише в административно звено за обслужване в брой

Начини за получаване на резултата от услугата:

Издава се Удостоверение за търговско/геоложко откритие, екземпляр от което се получава на място или на посочен адрес чрез лицензиран пощенски оператор или на електронна поща.

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Предоставяне на онлайн информация за административната услуга – начини и места на заявяване на услугата, срокове и такси (Ниво I) и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (Ниво II)

Електронен адрес, на който се предоставя административна услуга/формуляр за нейното заявяване:

www.me.government.bg

Цена: 600 BGN