Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

1429 Преразглеждане на издадени разрешителни за дейности по управление на минни отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория "А"

Дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол"

Отдел: "Концесии и разрешения"
Лица за контакт: Станислав Станков
Телефон: 02 9263 272, 02 9263 197 факс: 02 9263 252
E-mail: e-energy@me.goverment.bg
Адрес: ул. "Триадица" 8
Работно време: 9.00 - 17.30

Правно основание:

 

Услугата е в областта на геоложките проучвания, добива на подземни богаства и минните отпадъци.

 

 

Закон за подземните богатства - чл. 22е, ал. 2

Закон за управление на отпадъците

Наредба за управление на минните отпадъци

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси - чл. 1, ал. 1, т. 16

Услугата се предоставя при постъпване на заявление по образец:

Необходимите документи за издаване на услугата са посочени в образеца на заявление

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Министър на енергетиката

Срок за предоставяне:

3 месеца

Срок на действие на документа или индивидуалния административен акт, който се издава при предоставянето на услугата:

5 години

Цена/Такса:

Фиксирана такса 250,00 лв.

Пояснение за такса/цена:

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 83/25.10.2011 г.)

Начин на заявяване:

Със заявление на гише в звено за административно обслужване

Със заявление, чрез лицензиран пощенски оператор

Със заявление по електронна поща: e-energy@me.government.bg

Със заявление, чрез Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС)/ Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

Средство за електронна идентификация е квалифициран електронен подпис

 

Ниво на осигуреност - ниско.

 

Начин на получаване на резултатите от услугата:

Лично

Чрез лицензиран пощенски оператор

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министерски съвет

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Върховния административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Разрешително подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от оповестяването му на интернет страницата на Министерство на енергетиката

Ограничения и условности:

Административната услуга е предназначена за бизнес

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Предоставяне на информация за административната услуга по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри

Електронен адрес, на който се предоставя административна услуга:

https://www.me.government.bg/bg

Електронен адрес за предложения по предоставяне на услугата:

e-energy@me.government.bg

Наименование на публичен регистър:

Регистър на издадените разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци

Интернет адрес на публичен регистър:

https://www.me.government.bg/bg/themes-c353.html

Цена: 250 BGN