Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

1246 Одобряване на план за управление на минните отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория "Б"

Дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол"

Отдел: "Контрол"
Лица за контакт: Станислав Станков
Телефон: 02 9263 272, 02 9263 197 факс: 02 9263 252
E-mail: e-energy@me.goverment.bg
Адрес: ул. "Триадица" 8
Работно време: 9.00 - 17.30

Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. Триадица № 8, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02)9263152
Факс: (02)+359 2 980 76 30
Адрес на електронна поща: e-energy@me.goverment.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Понеделник-петък
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

 

Правно основание:

Услугата е в областта на геоложките проучвания, добива на подземни богаства и минните отпадъци.

Закон за подземните богатства

Закон за управление на отпадъците

Наредба за управление на минните отпадъци

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси - чл. 1, ал. 1, т. 14

 

Предоставяне на услугата:

Внася се План за управление на минните отпадъци

Не се изисква формуляр, който да бъде попълнен за предоставяне на административната услуга. Планът за управление на минните отпадъци се изготвя от оператора, отговорен за управление на минните отпадъци, внася се с придружително писмо в Министерството на енергетиката, одобрява се от министъра на енергетиката или оправомощено от него длъжностно лице, когато отговаря на изискванията на Закона за подземните богатства и на Наредбата за управление на минните отпадъци. Услугата се заявява писмено и документите се разглеждат по реда и в сроковете по чл.22г,ал. 8 и ал. 9 от Закона за подземните богатства. Услугата може да се заяви и чрез Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС)/ Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Средство за електронна идентификация е квалифициран електронен подпис

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Министър на енергетиката

Срок за предоставяне:

3 месеца

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за управление на минни отпадъци

Цена/такса:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 200 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

По банков път

На гише в административно звено за обслужване в брой

Начин на заявяване:

Със заявление на гише в звено за административно обслужване

Със заявление, чрез лицензиран пощенски оператор

Със заявление по електронна поща: e-energy@me.government.bg

Начин на получаване на резултатите от услугата:

Лично

Чрез лицензиран пощенски оператор

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министерски съвет

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

14 дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Ограничения и условности:

Административната услуга е предназначена за бизнес

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Предоставяне на информация за административната услуга по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси

Електронен адрес, на който се предоставя административна услуга:

https://www.me.government.bg/bg

Електронен адрес за предложения по предоставяне на услугата:

e-energy@me.government.bg

Цена: 200 BGN