Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

1245 Предоставяне на информация за площи за търсене и/или проучване и за находища на подземни богатства

Дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол", отдел "Национална геоложка служба"

Лица за контакт: Валери Трендафилов - началник на отдел "Национална геоложка служба"
Телефон: 02 9263 144, факс: 02 9263 252
E-mail: e-energy@me.government.bg
Адрес: гр. София - 1000, ул. "Триадица" № 8
Работно време: 9:00 - 17:30

Нормативна уредба, регламентираща предлаганата услуга:

Наредба за единен регистър и кадастър на разрешенията за търсене и/или проучване

Наредба за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регисъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства
Закон за подземните богатства

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси


По заявки се предоставят извлечения от:

  • Специализираната карта и Регистъра на разрешенията за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства;
  • Регистъра и Специализираната карта на находищата на подземни богатства;
  • Националния баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства в Република България.
Заявление за изършване на справка

Заявлението е по образец.

Резултатът от услугата може да се получи на място или на посочен адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на енергетиката
Срок за предоставяне: 30-дневен срок

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Неприложим Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Няма
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
14 дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Министър на енергетиката
Електронен адрес за предложения:
e-energy@me.government.bg
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. Триадица № 8, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9263152
Факс: (02)+359 2 980 76 30
Адрес на електронна поща: e-energy@me.goverment.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Понеделник-петък
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Начини на заявяване:
Със заявление на гише в център за административно обслужване
Със заявление по пощата
 
За услугата се заплаща такса

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на енергетиката по Закона за държавните такси

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
По банков път
На гише в център за административно обслужване в брой
Услугата е в областта на подземните богатства и геоложката информация.

В Министерство на енергетиката се подава заявление за предоставяне на информация за площи за търсене и/или проучване и за находища на подземни богатства. След представяне на копие на платена такса по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката, ползвателят получава поисканата информация. Информацията се предоставя в съответствие с условията, описани в Наредба за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства, както и Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката. Заявление може да бъде подадено и чрез Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС)/ Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Средство за електронна идентификация е квалифициран електронен подпис. Ниво на осигуреност - ниско.

Начини за получаване на резултата от услугата

Исканата информация се получава с изходящо писмо от Министерството на енергетиката на посочен адрес чрез лицензиран пощенски оператор. При заявено желание на ползвателя, информацията се предоставя и в цифров вид на посочена от него електронна поща или на подходящ цифров носител. Услугата може да се получи и на гише в център за административно обслужване.

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Двустранна комуникация: заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите (III-то ниво)

Електронен адрес, на който се предоставя административната услуга за нейното заявяване:

www.me.government.bg

Срок на изпълнение (в дни): до 30