Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на промени в Закона за енергийната ефективност

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на промени в Закона за енергийната ефективност. Той е разработен във връзка с транспониране в националното законодателство на измененията в директивите относно енергийните характеристики на сградите и относно енергийната ефективност.

Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2030 г. За нейното изпълнение се въвежда нова схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки. Сред задължените лица за енергийни спестявания се включват и търговците на течни горива за транспортни цели. Досега те бяха изключени от схемата за задължения.

Проектът прецизира разпоредбата на Закона за енергийната ефективност, свързана с отчитане изпълнението на индивидуалните годишни цели на задължените лица. На задължителни обследвания за енергийна ефективност вече ще подлежат и предприятията, извършващи производство, пренос, разпределение и доставка на енергия.

Въвеждат се и изисквания за отчитане на потреблението на топлинна енергия, енергия за охлаждане и топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване и природен газ. Проектът регламентира изискване за дистанционно отчитане на уредите за дялово разпределение, монтирани след 25 октомври 2020 г.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

Законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергийната ефективност

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

Частична оценка на въздействието

отпечатай тази страница