Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за определяне размера и изплащане на средствата по ЕСКО договори

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за определяне размера и изплащане на средствата по договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори), водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост. Проектът е изготвен на основание чл. 73, ал. 8 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Досега действащият Закон за енергийната ефективност, на основание на който е издадена предходната наредба със същия предмет, е отменен. Затова се налага да бъде издаден нов подзаконов нормативен акт.  

Проектонаредбата е от ключово значение за изпълнението на Реформа 4 от Националния план за възстановяване и устойчивост: Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за енергия.

С приемането на проекта ще се регламентира механизмът, чрез който собствениците на сгради - държавна и/или общинска собственост, които сключват договор с гарантиран резултат, ще могат да договорят разсрочено плащане на енергийноефективните услуги чрез сметките за доставената енергия или природен газ.

Приемането на проекта ще допринесе за разширяване на възможностите за реализация на мерки и проекти за повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от ВЕИ при ограничени финансови ресурси. Очаква се нормативният акт да съдейства и за по-активно предлагане на енергийни услуги, намалявайки риска на финансовия посредник или доставчика на енергия. Наредбата ще има съществено значение за структуриране на плащанията по ЕСКО договори и за насърчаване на достъпността им за по-широк кръг клиенти. Не на последно място, приемането на проекта ще съдейства за улесняване на прехода към нисковъглеродна икономика.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в 14-дневен срок от публикуването му на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

Проект на наредба

Мотиви

отпечатай тази страница