Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за контрол на договорите по Закона за подземните богатства

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за търсене и проучване или за проучване, или за концесия за добив по Закона за подземните богатства. Проектът има за цел да бъде регламентирано извършването на планови и извънредни проверки по изпълнението на концесионните договори и на договорите за търсене и проучване, извършването на проверки по сигнал, както и на тематични такива съвместно с други ведомства.

С приемането на наредбата ще бъдат обединени в един подзаконов нормативен акт всички видове проверки, които се осъществяват от министъра на енергетиката, чрез длъжностни лица от МЕ, свързани с договорите за търсене и проучване, проучване или добив на подземни богатства. По този начин ще се създаде еднакъв модел за тези проверки, независимо от спецификата на всеки отделен договор и ще се осигури проследимост и яснота както за проверяваните лица, така и за контролните органи.

В отменените Закон за концесиите и правилник за неговото прилагане, действали до 1 януари 2018 г., се съдържаше правна уредба за контрол по изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства. След отмяната на тези два акта, за да не бъде допуснат правен вакуум при регламентиране на тези въпроси, се наложи те да бъдат уредени в друг нормативен акт.

 

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в 30-дневен срок - до 24 април 2024 г. на следния имейл адрес: t.drebov@me.government.bg.

 

Проект на наредба

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на МС

 

отпечатай тази страница