Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на актуализация на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на актуализация на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.

През месец март 2020 г. Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. беше изпратен за нотификация към Европейската комисия (ЕК) в изпълнение на член 3 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз. На 14.10.2020 г. ЕК изпрати бележки и коментари по Плана на Република България.

В изпълнение на член 14 от посочения Регламент, страната ни има ангажимент да представи на вниманието на Комисията проект на актуализиран План. В него трябва да бъдат отразени бележките и коментарите на ЕК от 14.10.2020 г., както и да бъдат отразени по-високите цели поставени с Европейската зелена сделка и Европейския закон за климата, Пакета „Готови за 55“, Плана RЕPowerEU, Плановете за възстановяване и устойчивост, както и последния доклад за България в рамките на Европейския семестър.

Министерство на енергетиката и Министерство на околната среда и водите, подпомогнати от компетентните ведомства, в т.ч. Министерството на финансите, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите и Агенцията за устойчиво енергино развитие,  работят съвместно по актуализацията на Плана.

С цел прозрачност и предвид разпоредбите на член 10 от Регламент (ЕС) 2018/1999, Министерство на енергетиката предлага за обществени консултации проект на актуализиран Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България. Заинтересованите страни могат да изпращат своите предложения и становища по така предложените текстове в срок до 22 януари 2024 г. на електронен адрес: necp@me.government.bg    

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България

 

отпечатай тази страница