Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане нова Наредба за топлоснабдяването

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане изцяло нова Наредба за топлоснабдяването. С изменения в Закона за устройство на територията от началото на 2019 г. са променени условията и реда за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и присъединяване на строежи към мрежите на техническата инфраструктура. С проекта на предложената наредба се цели присъединяването към топлопреносната мрежа да се приведе в съответствие с изискванията за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, регламентирани в променения Закон за устройство на територията.

С проекта на новата наредба се цели също да бъдат  прецизирани разпоредбите, регламентиращи дяловото разпределение на топлинната енергия.

Регламентите, предвидени в документа, ще намалят административната тежест при присъединяване на клиенти и/или производители към топлопреносната мрежа на топлофикационните дружества.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: i.cholova@me.government.bg.

Наредба за топлоснабдяването

Мотиви към проекта на Наредба за топлоснабдяването

Оценка на въздействието

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на наредба за топлоснабдяването

отпечатай тази страница