Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерство на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност

През 2018 г. беше приета Директива 2018/2002, която изменя Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Тя определя обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в Съюза, за да се гарантира постигането на водещата цел за енергийна ефективност от най-малко 32,5% за 2030 г. Съгласно изискванията на директивата, държавите членки следва да определят свои национални цели за енергийна ефективност.

С приетите през м. март 2021 г. промени в Закона за енергийната ефективност е регламентиран начинът, по който ще се определи националната цел за енергийната ефективност за 2030 г. За подпомагане изпълнението на националната цел се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на общата кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г.

Предложеният проект на наредба регламентира методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.

Регламентирани са условията и редът за разпределяне на общата кумулативна цел за енергийни спестявания, начините за отчитане на националната цел, както и отчитането на изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания от търговците с енергия.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

 

Проект на наредба

Мотиви

 
отпечатай тази страница