Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МE предлага за обществено обсъждане проект на наредба за провеждане на конкурси и търгове по ЗПБ

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства. Необходимостта да бъде приета изцяло нова наредба, вместо поправки в действащата, е обусловена от множеството нормативни изменения, направени с промените в Закона за подземните богатства от 2020 г. С тези промени уредбата относно конкурсите и търговете е значително променена, като са допълнени изискванията за участие, както и финансовите, техническите и професионалните възможности на кандидатите. Нов ред е предвиден и за доказване изпълнението на тези изисквания.

С проекта на наредба се намалява административната тежест спрямо кандидатите, като се допуска електронна форма на попълване, подписване и подаване на заявленията и офертите им.  

Проектът на наредба регламентира ред за провеждане на явно наддаване, когато ценовите предложения на двама или повече кандидати в търга съвпадат.

Започналите, но неприключили към момента на приемане на новата наредба процедури, ще бъдат довършени по стария ред.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следните имейл адреси: ts.mileva@me.government.bg и s.stankov@me.government.bg.

 

Проект на Наредба

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на МС

Доклад на министъра на енергетиката до МС

отпечатай тази страница